Luren borettslag

Hei og velkommen til Luren borettslag.

 

Boretslaget holder til i Ragnfrids vei på Tveita i Oslo.

Reklamer
Panel 2

Farger

Valgte farger i Luren

Lavhusene: Lysegrå nr. 3500 N

Trappehusene: Lysegrå nr. 4500  N( litt mørkere enn lavhusene)

Inngangsdør/hoveddør: Fjellblå kode 7707 – R96B000730, hvit, teak eller sort ( Beboers ansvar å vedlikeholde)

Vinduer/verandadører:  Fjellblå eller hvit.   Nye vinduer leveres i hvit, og blir eventuelt ikke malt om før ved neste hovedmaling i borettslaget .

Boder,skillevegger etc. : Grå som huset.  ( Beboers ansvar å vedlikeholde )

Gjerder:   Grå som huset, hvit eller  sort smijern (som i nr. 82)  På baksiden mot Alna også tillat vanlig nettinggjerde. Maks høyde 110 cm.

Garasjer: Telemark rød,  647

Garasjeporter: Grå nr 3500 N eller 4500 N   ( Beboers ansvar å vedlikeholde)   

Søppel-hus: Telemark rød, 647   

Panel 3

Husordensregler

Husordensreglene gjelder for alle som bor i eller gis adgang til å bo i Luren Borettslag.

Husordensreglene vedtas på generalforsamlingen.

Reglene består av en rekke punkter, men generelt oppfordres det til å bruke sunn fornuft og god dømmekraft dersom det skulle være tvil om noe.

1) Generelle husordensregler

Det skal være ro i leiligheten fra kl. 23.00 til 07.00. Musikkøvelser må ikke sjenere naboer og bør ikke finne sted etter kl. 20.00 og før kl. 08.00

Dersom man planlegger en fest som man antar vil medføre ekstra støy, bør naboer varsles om det i forkant.

2) Søppel og renhold

All søppel pakkes godt inn og legges i de dertil bestemte søppelkasser. Vi har kildesortering.

Grønn pose: matavfall – blå pose: plastavfall – vanlig pose: husholdningsavfall.

Det er ikke tillatt å sette avfall utenfor søppelkassene eller andre steder på borettslagets område Dersom kassene er fulle, skal søppel oppbevares hjemme til det blir plass. Dette for å unngå skadedyr. Alt avfall skal være forsvarlig innpakket og lukket før det legges i søppelkassene. Kartonger, esker og lignende skal være brettet godt sammen slik at plassen i papirkassen blir best mulig utnyttet. Giftig eller eksplosjonsfarlig avfall, maling og lignende (herunder ”spesialavfall”) må ikke kastes i søppelkassene.

3) Dyrehold

Det er tillatt å anskaffe hund eller katt. Det er en forutsetning at eieren undertegner en erklæring om dyrehold som inngår som en del av husorden. (Se side 4).

4) Kjellerrom, lufting av kjellerboder

Alle rom må holdes såpass oppvarmet at vannet i ledningene ikke fryser. Det må sørges for tilstrekkelig utlufting av kjellerrom. Det må likevel ikke luftes slik at det medfører ulemper og unormale temperaturforhold i huset i den kalde årstid.

5) Brannslukningsutstyr

Brannslanger bør henge på en bestemt plass og bør kontrolleres jevnlig. Røykvarsler og brannslukningsapparat er delt ut til beboerne. Montering og vedlikehold av utstyret er beboernes ansvar. Ved feil, mangler eller usikkerhet, kontakt styret.

6) Garasjeanlegg på borettslagets område

Alle leiligheter disponerer én garasje hver. Garasjen skal brukes til parkering av bil. Dersom noen velger å leie ut sin garasje, må det ordnes av den enkelte, men andelseiere i borettslaget har fortrinnsrett. Styret må informeres.

7) Meldinger og henvendelser

Meldinger fra styret til beboerne ved rundskriv eller oppslag skal gjelde på samme vis som husordensreglene (som er utfyllende bestemmelser til vedtektene). Alle henvendelser til styret skal skje skriftlig.

8) Vedlikehold

Ytre vedlikehold av husene og garasjene er borettslagets ansvar. (Unntak garasjeportene og ev. elektrisk portåpner/motor) Alt den enkelte har kostet selv – som boder, gjerder, plattinger, skillevegger, utgravde kjellerstuer, innbygging av boder under verandaen er leierens ansvar. Hovedinngangsdør er også leierens ansvar. Borettslagets forsikring kan dekke skade på selve huset, men dersom skade skyldes slurv eller uaktsomhet av beboerne, kan den enkelte gjøres helt eller delvis økonomisk ansvarlige.

Fargevalg på hus, boder, gjerder etc. er fastlagt av styret/generalforsamlingen. Se for øvrig

luren-borettslag.net

Den enkelte beboer har selv ansvaret for innvendig vedlikehold slik at skader ikke oppstår, for eksempel vannskader fra utette badegulv med gamle sluk, kjøkkengulv med lekkasje fra oppvaskmaskin etc. etc.

Jevnlig ettersyn av det innvendige elektriske anlegget fra sikringsskap og videre inn for å forebygge brann og kortslutninger, er også den enkeltes ansvar.

Manglende ytre og innvendig vedlikehold som er den enkeltes ansvar kan medføre at styret får arbeidet utført og regningen sendes den gjeldende beboer. Etter to skriftlige henvendelser vil styret sørge for utførelsen for beboers regning, maks to måneder fra første henvendelse.

9) Utvendig område.

Beboerne har eksklusiv bruksrett på arealet foran og bak husene på en naturlig måte. (Rett linje fra hus-endene).

Foran fram til stikkvei/gangvei og bak til kommunal tomt evt. mot stikkvei/gangvei.

Bruksretten må ikke hindre ferdsel til egen hage på gunstigste måte for de andre beboerne i rekka på ca. 1,5 m. Ferdsel må kunne foretas uten å måtte gå igjennom/over gjerde, port eller tett hekk.

Endeseksjonene har i tillegg eksklusiv bruksrett på arealet på siden av egen seksjon dersom det ikke hindrer anlagt vei eller tilgang til egen hage på gunstigste måte for de andre i rekka (ref. ovenfor).

Noen steder er de geografiske forholdene litt vanskelige, og ferdselsrett til egen hage på de stedene bestemmes av styret i samarbeid med beboerne.

Den enkelte beboer har ansvaret for vedlikehold av det arealet som omfattes av den eksklusive bruksrettretten. Utvendig område/grøntanlegg som ikke omfattes/disponeres av den enkelte beboer eksklusive bruksrett, er felles bruksområde, og alle plikter å gjøre sitt for å vedlikeholde disse arealene til felles glede.

Foring av fugler må gjøres på en slik måte at mat ikke blir liggende igjen på bakken, da dette tiltrekker seg rotter og mus.

Bilkjøring på stikkveiene/gangveiene må begrenses til kun nødvendig kjøring og det presiseres at det skal holdes gangfart.

Parkering kun i forbindelse med av/pålessing. (maks 1 time) Unntak: Håndverkere i arbeid.

Hekker mot stikkvei eller nabo skal ikke overstige 2 meter, og ansvaret for trimming/klipping påhviler eier av tomt (eksklusiv bruksrett) hvor hekken står. Maks høyde gjelder ikke mot Alna.

10) Forandringer

Det praktiseres eksklusiv bruksrett men påpekes at det er borettslaget som eier tomtearealet.

Skriftlig søknad om utvendige og innvendige forandringsarbeider som påbygg, oppsett av terrasser, gjerder, boder, flaggstenger, antenner, parabolantenner, skilt, utgraving av kjeller, flytting/ forandring av bærende konstruksjoner eller lignende skal sendes styret.

Andelseier er selv ansvarlig for å sjekke ut og eventuelt søke Plan og Bygningsetaten i Oslo Kommune om tillatelse til å gjøre utvendige/innvendige forandringer. Styret vurderer i hvert enkelt tilfelle nødvendigheten av å ha en informasjons/høringsrunde med berørte naboer i forkant. Naboinformasjon om forandringsarbeider skal nå være skriftlig fra styret, og eventuelle innsigelser fra naboer skal også være skriftlig tilbake til styret.

Styret fatter deretter beslutning etter å ha vurdert alle eventuelle synspunkter i sakens anledning. Arbeid kan ikke igangsettes uten at det foreligger skriftlig godkjennelse fra styret.

Det skal også søkes styret om oppsett av trampoliner i egen hage. Nærmeste naboer skal forspørres skriftlig, og hvis skriftlige innsigelser må styret vurdere forholdene og beslutte ja eller nei.

Trampoliner skal ikke brukes etter kl. 21.00.

Alle innredninger og utstyr ellers må behandles forsiktig, husk at vedlikeholdsplikten påhviler leieren. Innvendige forandringer må ikke foretas på en måte som kan være til skade på boligen.

11) Dugnad

Når et borettslag er så lite som vårt og ikke har egen vaktmester, blir det en del oppgaver som luking, gressklipping og annet stell av fellesarealet som blant annet må utføres på dugnad.

Styret innkaller til dugnad etter behov.

Alle som kan, oppfordres til å møte opp på slike fellesdugnader. Jo mer vi kan gjøre selv, jo mer penger sparer vi. På den måten bidrar den enkelte aktivt til å holde husleien nede, samtidig som dugnad er et viktig bidrag til å øke det sosiale fellesskapet.

  • Uten vaktmester er det også en forutsetning at leierne i hvert hus/rekke finner en ordning slik at snømåking, sandstrøing, rydding (f.eks. ved søppelplass) blir utført.
  • Tak med innvendig sluk må inspiseres, og takslukene må renses så vannet får fritt løp. Vinduer skades oftest innenfra ved kondens på innvendig side av yttervindu. Vanner renner ned mellom glasset og nedre ramme som har lett for å råtne. Spyl ikke vinduene utvendig med vannslange.
  • Ved påfylling av matjord el. må påses at det blir godt fall fra husene. Ventiler eller vinduer må ikke tildekkes (minsteavstand 10 cm.). Det bør heller ikke plantes foran ventiler.

12) Vedtekter

Det vises for øvrig til vedtektene som inneholder bestemmelser om leierens plikter og ansvar, og det vises særlig til vedtektenes bestemmelser om innbetaling av felleskostnader, bruksoverlating (framleie) og om veggdyrkontroll.

13) Elbil

Nye forskrifter gjør det nødvendig for Luren Borettslag å se på nye regler for lading av El-bil i egen garasje

Inntil reglene er klare, ber vi om at de som vurderer El-bil anskaffelse kontakter styret for å sjekke ut muligheter og status nå.

Det er derfor ikke tillatt å lade elbil eller ladbar hybrid i egen garasje uten tillatelse fra styret.

Panel 4

Tilbud i borettslaget

En oversikt over hva borettslagets egne beboere kan tilby av produkter osv.

Eiendomsmegling

Jan-Erik Gulbrandsen – Ragnfrids vei 14 – 979 81 062

Hudpleie, sminke og spa

Hilde Susanne Aadne Gustavsen – Ragnfrids vei 2 – hisugu@hotmail.com tlf: 97 17 28 18

Tilbyr alt av Mary Kay produkter, dvs hudpleie, sminke og spa produkter.

 

Si i fra til espengustavsen@hotmail.com om du ønsker å stå på denne listen, så legger jeg deg til 🙂 Du må da bo i luren borettslag.